Cầu vồng

Tác giả:

Mộng hai nhà vồng xuân cầu bảy sắc
Đèn đỏ ách tình phố tắc mưa dâng.

Thảo luận cho bài: "Cầu vồng"