Cây chông tre

Tác giả:

Cây tre thành cây chông nhọn hoắt
Mẹ vót chông giữa những đêm sao
Trả thù chồng đếm từng đầu giặc
Chông vót rồi tre lại vươn cao.

Thảo luận cho bài: "Cây chông tre"