Cây dẫn về em

Tác giả:

Cây nối đầu cây… chạy tới em
Đếm hoài cây lại mọc cây thêm
Tình anh làm chiếc cây sau chót
Về tận quê em, đến tận thềm
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Cây dẫn về em"