Cây mai vườn Thống Nhất

Tác giả:

Cuối giêng đào rụng hết
Đột ngột sắc mai vàng
Một cành mai phương Bắc
Làm nhớ mẹ quê Nam.

Thảo luận cho bài: "Cây mai vườn Thống Nhất"