Cây

Tác giả:

Thôn xóm ta trồng cây lại tiếp cây
Xanh một màu xanh nối nước liền mây
Nghìn dặm đường vui, rì rào đất nước
Trong bước chân ta đi vội đêm ngày
1965

Nguồn: Đầu súng trăng treo, NXB Văn học, Hà Nội, 1972

Thảo luận cho bài: "Cây"