Chải đầu

Tác giả:

Nhất sinh cô phụ ngũ xa thư,
Duyệt tận phong ai phát dũ sơ!
Tâm phát cự tranh trường đoản sự,
Đáo phân như xứ tổng phân như!

Dịch nghĩa

Một đời đã phụ cả năm xe sách
Trải mãi gió bụi mái tóc càng thưa thêm
Tâm sự và tóc có cần chi phải so sánh vắn dài
Đến lúc đã rối bời thì cùng rối bời như nhau
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chải đầu"