Chấm com

Tác giả:

Tình lẻ ngồi trang trắng đợi
Yahoo chấm com thư gửi một mình

Thảo luận cho bài: "Chấm com"