Chân trời

Tác giả:

Tôi khóc những chân trời không có người bay
Trần Dần

Đời bất trắc mộng đầy đất chật
Đói sân chơi hành khất chân trời

Thảo luận cho bài: "Chân trời"