Chào Em Từ Bát Ngát

Tác giả:

Em, vốn là dòng sông
Khởi đi từ vô lượng
Ta, thủy-thủ-tay-mơ
Cũng vượt ghềnh leo thác

Em có lúc lặng lờ
Ta có chiều thấm mệt
Hồn chắp cao cánh diều
Chào em từ bát ngát

Thảo luận cho bài: "Chào Em Từ Bát Ngát"