Cháu khóc cô chồng

Tác giả:

Người có cô, sao cháu không cô?
Nắng phơi nước mắt dễ hầu khô!
Xác xơ lông cánh con chim Việt
Nung nấu buồng gan cái ngựa Hồ
Phận gái lênh đênh nông bể ái
Nỗi nhà báo đáp chất sông Tô
Từ đây trăm sự ơn nhờ bác
Người có cô, sao cháu không cô?

Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 21, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Cháu khóc cô chồng"