Châu Long tự ức biệt kỳ 2

Tác giả:

Bồi hồi duy ngã tại,
Đế đính ký sơ tằng.
Nhập tháp tình phân khách,
Di xan vãn ức tăng.
Đường thiên toàn thụ mật,
Kính trắc khám ba trừng.
Nhật mộ sinh quy hận,
Đồng miên hoán bất ưng.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Châu Long tự ức biệt kỳ 2"