Cháy

Tác giả:

Chín tầng khói trực thăng phun cứu hoả
Giấy vàng thư chất hoá lửa càng cao
Gió Lào nổi
mắt cầu sao giải hạn

Thảo luận cho bài: "Cháy"