Chế học trò ngủ gật

Tác giả:

Trò trẹt chi bay học cạnh thầy,
Gật gà gật gưỡng nực cười thay!
Giọng khê nồng nặc không ra tiếng,
Mắt lại lim dim nhắp đã cay.
Đồng nổi đâu đây la liệt đảo,
Ma men chi đấy tít mù say.
Dễ thường bắt chước Chu Y đó
Quyển có câu thần vậy gật ngay.
Nguồn: Thơ Nguyễn Khuyến, tr. 13, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Chế học trò ngủ gật"