Chế ông đốc học

Tác giả:

Ông về đốc học đã bao lâu,
Cờ bạc rong chơi rặt một màu!
Học trò chúng nó tội gì thế
Để đến cho ông vớ được đầu ?
Đốc học Nam Định lúc bấy giờ.

Thảo luận cho bài: "Chế ông đốc học"