Chế ông huyện Đ

Tác giả:

Thánh cắt ông vào chủ việc thi
Đêm ngày coi sóc chốn trường qui.
Chẳng hay gian dối vì đâu vậy ?
Bá ngọ thằng ông biết chữ gì!
Ông huyện Đ được cử làm chủ một kì thi khảo của hội thánh thành Nam.

Thảo luận cho bài: "Chế ông huyện Đ"