Chế sư

Tác giả:

Chẳng phải Ngô chẳng phải ta
Đầu thì trọc lốc áo không tà
Oản dâng trước mặt dăm ba phẩm
Vãi nấp sau lưng sáu bảy bà
Khi cảnh khi tiu khi chũm choẹ
Giọng hì giọng hỉ giọng hi ha
Tu lâu có nhẽ lên sư cụ
Ngất nghểu toà sen nọ đó mà
(Bản khắc 1922)

Khảo dị: bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Nhạo sư
Câu 1: Chẳng phải Ngô mà chẳng phải ta
Câu 6: Giọng thầy giọng khách giọng hi ha

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Chế sư"