Chê Trò Xấu Nết

Tác giả:


 

Ê, ê, kìa xem cái trò xấu ghê!
Đòi bánh không cho,
Miệng méo ê chề,
Học hành lại nhác
Thầy bạn cười chê.

Ê, ê, ê ê!
Vỗ tay mà chê,
Ê cái trò xấu ghê!
Vỗ tay mà chê,
Ê cái trò xấu ghê!

 

 

Thảo luận cho bài: "Chê Trò Xấu Nết"