Chế tượng Phật gãy tay

Tác giả:

Thuỳ vị kim cương bất hoại thân ?
Ngã quan hoàn thị chiết quăng nhân.
Thử thân bất độ, hà thân độ ?
Hiến quả tăng chung ngộ nhĩ tần.

Dịch nghĩa

Ai bảo thân Phật là kim cương không bao giờ nát?
Trước mắt ta vẫn có Phật gãy tay.
Thân mình chẳng độ được, còn hòng độ ai?
Lũ sư dâng quả sẽ hớt tay trên của ông luôn!
Nguồn: Thơ chữ Hán Cao Bá Quát, Nxb Văn Học, TP HCM, 1976

Thảo luận cho bài: "Chế tượng Phật gãy tay"