Chị Hằng, thằng Cuội

Tác giả:

Tôi thấy người ta có bảo rằng:
Bảo rằng thằng Cuội ở cung trăng!
Chứa ai chả chứa, chứa thằng Cuội,
Tôi gớm gan cho cái chị Hằng.
Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 43, NXB Văn Học, 2010

Thảo luận cho bài: "Chị Hằng, thằng Cuội"