Chia động từ

Tác giả:

Một thoáng trăng tròn thu khuyết nửa
Tình người chia thì quá khứ dở dang

Thảo luận cho bài: "Chia động từ"