Chia tay

Tác giả:

Phố cũ chia tay ngày nắng tắt
Chớp còn nháy biển mắt mưa cơn

Thảo luận cho bài: "Chia tay"