Chiếc Áo Ân Tình (*)

Tác giả:


Mặc sương sỏi đá sương hàn mưa tuyết phủ (ơ), hồn cô đơn trải lạnh mấy đông rồi…

 

Thảo luận cho bài: "Chiếc Áo Ân Tình (*)"