Chiếc Bóng

Tác giả:

Sớm mai trang-điểm trước gương
Chiều về lặng-lẽ soi gương một mình
Một mình thơ-thẩn một mình
Một mình một bóng, một mình xót-thương

Thảo luận cho bài: "Chiếc Bóng"