Chiếm dụng

Tác giả:

Lòng hoang xanh đất lành
tim chiếm dụng
Liên tình xuân xuất xưởng mộng đơn phương.

Thảo luận cho bài: "Chiếm dụng"