Chiến sĩ vô danh

Tác giả:

Siết cánh mài cho sắc tiếng dao,
Đêm đêm dế chém loạn trời sao…
Ngoài khơi Trái Đất, phi thuyền lạ
E đứt đường bay, chẳng dám vào.

Thảo luận cho bài: "Chiến sĩ vô danh"