Chiều

Tác giả:

Cảnh vắng. Trời hanh. Giáng mai chiều
Buồn xa ngưng lại nỗi đìu hiu…
Bỗng đâu xao xuyến cây reo gió,
Bụi chạy đường khô lá đuổi theo.
Nguồn: Tuyển tập Tự lực văn đoàn (tập III), NXB Hội nhà văn, 2004

Thảo luận cho bài: "Chiều"