Chiều Ba Mươi Tết

Tác giả:

Ba mươi tết sao trời lạnh quá

Mấy đông tàn tưởng đã không sang
Bánh chưng xanh, nhụy mai vàng
Xuân về có những ngổn ngang nhớ nhà

Ba mươi tết mẹ già có vẫn
Tựa cửa chờ thơ thẩn lo âu
Thằng ba đánh giặc rừng sâu
Thằng tư cánh gió đã lâu không về

Ba mươi tết não nề xứ lạ
Phận lưu đày dạ vẫn chưa nguôi
Nhớ về viễn xứ bùi ngùi
Chiều ba mươi tết ngủ vùi quên xuân

DCCB

Thảo luận cho bài: "Chiều Ba Mươi Tết"