Chiêu Hồn Nhập Mộng

Tác giả:

Chọn lầm thế kỷ ta đầu thai
Gõ phách nghêu ngao khúc cảm hoài,
Tiếng hát vút lên vòm Đẩu Xuất
Chiêu hồn về nhập mộng sơ khai!

Thảo luận cho bài: "Chiêu Hồn Nhập Mộng"