Chiều Thế Kỷ

Tác giả:

Cháy rực hồn ta sắc lửa thiêu
Cạn nguồn thế kỷ xác còn reo!
Mời Em hãy bước lên giàn hỏa
Lần cuối, cùng ta tắm máu chiều!

*Qui Nhơn 1959

Thảo luận cho bài: "Chiều Thế Kỷ"