Chiều tối qua sông My Luân, sắp tới dưới chân Hoành Sơn

Tác giả:

Giang tận My Luân khẩu,
Thiên phân Trực Lệ doanh.
Mộ phong thương hải lập,
Tà nhật loạn sơn hành.
Đoản tiếu di hoa thái,
Vi ngâm kích điểu thanh.
Quá quan hồn dục tận,
Bán giảm cố hương tình.

 
Các địa danh My Luân và Trực Lệ hiện chưa rõ ở đâu.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chiều tối qua sông My Luân, sắp tới dưới chân Hoành Sơn"