chiều trên bãi wasaga

Tác giả:

trông ra cũng ngút chân trời
cũng mờ dáng núi
cũng phơi ảnh thuyền
cũng bờ
cát
xoải
nghiêng nghiêng
cũng hàng cây ngọc
xiên xiên bóng tà
về đây
ta chẳng gặp ta
chút vui phù ảo
dường là hư không.

Thảo luận cho bài: "chiều trên bãi wasaga"