Chiều vàng

Tác giả:

Anh đi giữa chiều vàng lầm bụi
Mắt dõi xa xăm
Bờ suối long lanh ngọc đá
Anh vốc tay uống dòng nước trong
Đang reo không ngừng không ngừng
Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Chiều vàng"