Chim ấy, rau này

Tác giả:

Con chim “bắt cột”, lá “tàu bay”
Đánh Pháp mười năm hóa bạn bày
Nay vượt Trường Sơn đi diệt Mỹ
Lại nghe chim ấy, hái rau này.

Thảo luận cho bài: "Chim ấy, rau này"