Chim Chích Chòe ( Chim Chích Choè )

Tác giả:


Chim chích chòe, nó kêu chích chòe
Chim chích chòe, nó kêu chích chòe
Nó đậu cành chanh, nó đậu cành chanh
nó kêu chích chòe, nó kêu chích chòe

Chim chích chòe, nó kêu chích chòe
tôi ném hòn sành lăn cổ xuống ao
nó kêu chích chòe, nó kêu chích chòe
Đem về vừa xáo vừa xào được ba bát đầy

Chim chích chòe, nó kêu chích chòe
Ông Thầy ăn một, bà cốt ăn hai
cái đầu cái tai đem về biếu Chúa
Chúa hỏi thịt gì? Là chim Chích chòe !

 

Thảo luận cho bài: "Chim Chích Chòe ( Chim Chích Choè )"