Chim gõ mõ

Tác giả:

Tim lặng lạnh gốc bồ đề mưa cũ
Chim gõ mõ kiếp xưa
chưa hết rũ luỵ tình.

Thảo luận cho bài: "Chim gõ mõ"