Chín tầng mây còn thấp

Tác giả:

Cao Bá Quát

(1809 – 1855)

Chấm muội đèn chữa câu phạm húy
Cái roi song xóa mộng công danh
văn chưng một thuở “vô Tiền Hán”
cùm khóa chân, nghiên bút tan tành.

Dẫu sửa văn vua tài đến mấy
sao bằng cây kiếm đỡ nhân văn
tứ thơ gồng cả hai đầu núi
Tam Đảo, Ba Vì chiến tuyến giăng.

Roi song nát thịt, đầu không khuất
chỉ cúi trước cành mai xứ quê
thân dẫu vùi sâu ba lớp đất
tấc lòng còn hận cửu thiên đê !

Thảo luận cho bài: "Chín tầng mây còn thấp"