Chính uỷ

Tác giả:

Học bảy ngày triết học
Đi mười năm chiến trường
Đánh giặc ngoài trăm trận
Tóc xanh giờ điểm sương
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Chính uỷ"