Chờ …

Tác giả:

Một bình

rượu ấm chờ trăng
Bên cành hoa trắng
hương dâng dịu dàng
Phong trần tẩm
lạnh hơi sương
Ngồi mơ một chút
yêu thương vào đời …

Thảo luận cho bài: "Chờ …"