Chợ chờ

Tác giả:

Tình rời xa gốc đa thu ời nghé
Chợ Chờ mưa bóng mẹ lá khua khuya.

Thảo luận cho bài: "Chợ chờ"