Chớ hái hoa trong bệnh viện

Tác giả:

Em đến. Mùa xuân. Hoa viện đẹp
Tiễn em, muốn tặng đoá hoa chơi
Chớ hái, phòng bên anh bạn ốm
Trông hoa hàng tháng để khuây người
Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (do Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Chớ hái hoa trong bệnh viện"