Chờ Mong

Tác giả:

Chờ mong như suốt đêm qua,
Chàng ơi! một tháng là ba mươi ngày …
Lần lần lá rụng rồi đây,
Tơ đàn rã rợi cho tay lỗi đàn.
Tiếng đâu rào rạt rộn ràng?
– Ngựa ai ai cưỡi trên ngàn lá khô .
Tiếng đâu xao động lô xô ?
– Xe ai ai đẩy ngang bờ giâu xanh .
Buồng hương bóng bóng mình mình,
Gió hiu hiu hắt qua mành mành hoa .
Người về chỉ những người ta,
Gió mơ hồ nhắn người ta quên về .
Nay rồi mai lại ngày kia,
Nhớ mong chờ đợi đến khi …? hỡi chàng!

Thảo luận cho bài: "Chờ Mong"