Cho Một Người Tình Xa

Tác giả:


Người đến đời tôi một chiều rồi người đi
Tình đến đời tôi một mùa rồi tình xa
Ðể rồi một chiều tôi nghe hoang vắng
Ðể rồi một mùa quanh tôi quạnh hiu

Người đi qua làm gì người ơi
Chiều đi qua làm gì chiều ơi
Mùa đi qua làm gì mùa ơi
Cho tôi nghe lạnh giá từng chiều, từng mùa

Ðến một chiều như cơn mơ
Ðến một mùa như nắng ấm
Khiến cho một lần bước chân thật gần trở về một chiều
Một mùa yêu thượng

 

Thảo luận cho bài: "Cho Một Người Tình Xa"