Chờ nhau

Tác giả:

Láng giềng đã đỏ đèn đâu?
Chờ em ăn dập miếng giầu em sang.
Đôi ta cùng ở một làng,
Cùng chung một ngõ, vội vàng chi anh?
Em nghe họ nói mong manh,
Hình như họ biết chúng mình… với nhau.

Ai làm cả gió đắt cau,
Mấy hôm sương muối cho giầu đổ non?
1937

Có sách in tiêu đề bài này là Lẳng lơ.

Nguồn:
1. Hoàng Xuân, Nguyễn Bính – thơ và đời, NXB Văn học, 2003
2. Hoài Thanh, Hoài Chân, Thi nhân Việt Nam (1932-1941), NXB Văn học, 2007

Thảo luận cho bài: "Chờ nhau"