Chơi Chợ Chùa Thầy

Tác giả:

Hoá công xây đắp đã bao đời,
Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời. (1)
Buổi sớm gió đưa, trưa nắng đứng,
Ban chiều mây họp, tối trăng chơi.
Bầy hàng hoa quả tư mùa sẵn,
Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Chẳng lên mặc cả một đôi lời.

(1) Có bản chép:
Khen thay con Tạo khéo trêu ngươi.
Bày đặt ra nên cảnh chợ Trời!

Thảo luận cho bài: "Chơi Chợ Chùa Thầy"