Chơi chữ về ngõ Tạm Thương (tức Tạm Sương)

Tác giả:

Sương giăng mờ trên ngõ Tạm sương
Ngõ rất cụt mà lòng xa thẳm
Ngõ bảy thước mà lòng muôn dặm
Thương một đời đâu phải tạm thương.

Thảo luận cho bài: "Chơi chữ về ngõ Tạm Thương (tức Tạm Sương)"