Chơi chùa núi Nam Tào, trên lầu trông xa đề vách trình ông Thúc Minh kỳ 2

Tác giả:

Phỏng đạo danh sơn nguyện vị thù,
Vạn An kiều ngoại thử yêm lưu.
Thí huề trọc tửu tầm u kính,
Cánh hướng thanh giang lộng biển chu.
Cửu khúc khê tuỳ phong thế chuyển,
Bách niên nhân trục mộ triều lưu.
Nam Tào bạ lĩnh ưng tu vấn,
Mộng đáo chư thiên tối thượng đầu.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chơi chùa núi Nam Tào, trên lầu trông xa đề vách trình ông Thúc Minh kỳ 2"