Chơi con đường cũ

Tác giả:

Này con đường cũ chỗ này đây
Kìa khúc sông kia, đỉnh núi này
Cảnh vật còn nguyên sông với núi
Người như hơi lạ nước cùng mây
Núi cao sông rộng là quê quán
Nước chẩy mây bay mấy tháng ngày
Cảnh cũ người xưa thơ lại cũ
Đường đi vô hạn khách đông tây
Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Chơi con đường cũ"