Chơi Đền Khán Xuân

Tác giả:

Êm ái chiều xuân tới khán đài,

Lâng lâng chẳng bợn chút trần ai!
Ba hồi triêu mộ chuông gầm sóng,
Một vững tang thương nước lộn trời.
Bể ái nghìn trùng khôn tát cạn,
Nguồn ân muôn trượng dễ khơi vơi.
Nào nào cực lạc là đâu tá,
Cực lạc là đây chín rõ mười.

Thảo luận cho bài: "Chơi Đền Khán Xuân"