Chơi động Tiên Lữ nghe nói về cảnh non nước Thái Nguyên, say rồi làm

Tác giả:

Thiên công diệc hà sự?
Vị trí Thái Nguyên san.
Chỉ thử nhất quyền tiểu,
Thần tạc quỷ phục ngoan.
Hàm nha hiện cổ động,
Cật khúc tàng phong loan.
Cô kinh nhập nguy đặng,
Lộ nhược thông thiên đàn.
Thọ đằng dữ quái thạch,
Ngạo ngột thế tuyệt phan.
Duy hữu chúng viên điểu,
Khiếu hô tương vãng hoàn.
Bất tri cổ hà nhân,
Tư yên tịch thiền quan.
Chí kim nham cốc trung,
Kim bích nhất cải quan.
Thử bang tích chướng dịch,
Huống nãi phong vũ khan.
Danh sơn nan biến du,
Cử tửu ý dĩ lan.
Hoắc Sơn, Tam Hải vân mạn mạn,
Ngã dục tòng chi hành lộ nan.
Thuỳ năng vị ngã trừu thử nhất ngung động,
Thố chi Tây Hồ chi thượng, Châu Long, Phượng Chuỷ chi gian?

 

Tiên Lữ là động trong dãy núi ở tỉnh Thái Nguyên. Sách “Đại Nam nhất thống chí” chép ở xã Hoà Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có một cái động trong có cột đá, phía trước sau động đều có cửa thông nhau, hai bên có một hang lên trời, một hang xuống đất, trong động có chùa thờ Phật, chính là động này.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chơi động Tiên Lữ nghe nói về cảnh non nước Thái Nguyên, say rồi làm"