Chơi Hồ Tây kỳ 1

Tác giả:

Sảng chử phồn châm mạc yếm xuân,
Nhất khâu nhất hác vị toàn bần.
Địa lưu tuế nguyệt vô sầu cảnh,
Thiên tá giang hồ độc hạnh nhân.

Sảng chử phồn châm
Tiếng chày gỗ giã bột gió để làm giấy bản và tiếng chày đá đập vải khi giặt để nhuộm vải. Đây là âm thanh quen thuộc của hai nghề truyền thống quanh Hồ Tây: làm giấy bản và nhuộm vải thâm.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Chơi Hồ Tây kỳ 1"